БГ EN

АРБС ще координира проект #SafeSPORTevent

30-10-2020 09:30 | BGswim.com

 

Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато основната цел на Европейската комисия е осигуряването на безопасността на всички участници в Еразъм+ и Европейския Корпус за солидарност, както и на тези, които преминават извън тези рамки – защита от всякакви предизвикателства, които могат да възникнат в бъдеще.

 

Тъй като Европейската комисия работи усилено, за да помогне в борбата с извънредни ситуации в областта на биосигурността като #COVID19, настоящият проект ще предостави практически сценарии и инструменти за спортни организации, чрез които да се осигурят протоколи за безопасност и сигурност, разработени със и за спортни организации, които могат да обезпечат правилни реакции на спортните мениджъри, организатори и доброволци в случай на извънредна ситуация.

 

В инициативата ще вземат участие две български огранизации: Асоциация за развитие на българския спорт (координатор на проекта) и Софийски Форум за Сигурност, а в партньорството са включени и организации от Босна и Херцеговина, Гърция и Турция.  

 

Проект #SafeSPORTevent е напълно в съответствие със специфичните цели на Програма Еразъм+ в областта на спорта, за развитие и укрепване на мрежите; увеличаване на работния капацитет на международно ниво; обмена на добри практики, сравняването на идеи и методи в различни области, свързани със спорта и физическата активност. Основната цел на проект #SafeSPORTevent е да защити спортистите, особено най-младите, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност, които до този момент на развитие не съществуват в спортния сектор.

Проектът ще подкрепи мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на неправителствени спортни организации с образователна цел и ще обогати техните умения и знания за реакция в извънредни ситуации за безопасност и сигурност.

 

Проект #SafeSPORTevent има за цел да допринесе за по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта, чрез разработване на набор от мобилности за спортни мениджъри, доброволци и администратори, които ще включват както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на безопасността и сигурността в спорта, с акцент върху спортни събития и събирания на голям брой хора в спортна среда.

 

Проектът ще използва и доразвива неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, в областта на безопасността и сигурността, която е илюстрация на употребата на спорта като образователно средство, като по този начин предприема стъпки за разширяване на спорта извън самата спортна дейност. Подходът на ОЧС в контекста на обучението, основан на неформалното образование, ученето чрез опит и активното участие, е концептуален модел и практически инструмент за обучение.

 

Дейностите на тази методология подпомагат и обогатяват процесите на неформалното образование в спортния сектор и ще осигурят на участващите експерти по управление на спорта и организация нови умения и инструменти, които да използват ежедневно по време на спортни събития. Методологията на ОЧС (официален ресурс на Salto) е структуриран педагогически неформален образователен подход, който използва спорт и физическа активност и се отнася до развиването на ключови компетенции на лица и групи от хора, за да допринесе за личностното им развитие и устойчивата им социална трансформация с една основна цел – активно гражданство.

 

Практическият фокус на проекта е да развие умения и знания, чрез образователна мобилност за спортни мениджъри, доброволци и администратори, за да им даде възможност да създадат и използват специфични протоколи за безопасност и сигурност, пригодени за спортни събития и събирания на големи групи от хора в спортна среда.

 

Чрез увеличените образователни възможности в областта на безопасността и сигурността в спорта, проектът #SafeSPORTevent ще направи положителна промяна в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция като преки бенефициенти на проекта, но също така и в цяла Европа, тъй като резултатите от проекта ще бъдат свободно споделени със спортната общност.

 

Тероризмът е друга глобална заплаха, която ще бъде отразена от проект #SafeSPORTevent. Свидетели сме на различни терористични атаки, извършени в различни страни и по различни начини. Терористичните атаки могат да се извършват от терористични групи, от отделни терористи или от радикализирани лица.

 

Използваните оръжия могат да бъдат различни – огнестрелни оръжия, бомби, ножове или обикновени неща като автомобили и т.н. Въпреки подобреното сътрудничество между службите за сигурност и успехите в борбата с тероризма, в повечето случаи е трудно да се определи къде, кога и по какъв начин ще бъде извършена терористична атака.

 

В повечето случаи терористите избират места, където се събират повече хора, и методи, които да привлекат общественото внимание. Ето защо е важно да се създадат механизми за превенция. Този проект има за цел да анализира връзката между тероризма и спортните събития и да помогне за разбирането на възможните мерки за превенция, така че да предотврати самия акт на тероризъм и/или да сведе до минимум последствията от него.

 

Големите спортни събития, и особено олимпийските игри, предоставят на терористичните организации възможности за генериране на огромна международна публичност за техните изисквания.

 

Тероризмът има за цел да застраши обществото и да привлече вниманието на медиите. Спортните събития предоставят възможност за предаване на посланието на терористите на възможно най-широка аудитория. Като цяло, големите спортни събития вероятно ще бъдат добре защитени, но все пак представляват привлекателна цел за терористите, които се стремят да се възползват от глобалното излагане на всяка атака и да нарушат опита на страната домакин да осигури „безопасни и сигурни“ Олимпийски игри. Други спортни събития и спортисти са по-малко защитени и в последно време има редица атаки и заплахи срещу такива цели.

 

Въз основа на споменатите проблеми, посочени в анализа на политиките и действията, предприети на ниво ЕС и отчитащи необходимостта от овластяване на спортните мениджъри, администратори и доброволци да си сътрудничат, да имат одобрени действия и реакции, да бъдат овластени с иновативни умения и знания, проект #SafeSPORTevent има за цел да намери начин за запълване на тази празнина, силно изразена от всеки партньор в настоящия консорциум, и да намери възможности за осигуряване на правилна реакция при всяка форсмажорна ситуация по време на спортни събития на национално и европейско ниво.

 

Основната добавена стойност на този проект ще бъде: качествена образователна мобилност за спортни мениджъри, организатори и доброволци за обмен на добри практики между 4 държави, които са силно засегнати от предишни форсмажорни ситуации по време на спортни събития (дори чрез малки мащабни заплахи за сигурността като насилие на фенове и нетърпимост, които могат да се появят по време на конкретна ситуация, свързана със сигурността) и от огромната липса на подходящи инструменти за предотвратяване (ако е възможно) и реагиране по време на форсмажорна ситуация, с фокус върху безопасността и сигурността на спортистите, персонала на спортните организации и феновете.

 

Чрез настоящия проект консорциумът силно се стреми да допринесе за разрешаването на този тревожен проблем и да направи всичко възможно за допълнително овластяване на спортните експерти.

 

Проектът #SafeSPORTevent ще засили и сътрудничеството между участващите организации и техния упълномощен персонал; обмена на добри практики в областта на финансирането от ЕС в спорта, тъй като разполагаме с опитни организации като партньори в настоящия проект; нови инструменти и способи, които да се използват от спортни клубове и организации в целия ЕС в областта на безопасността и сигурността по време на спортни събития; по-нататъшното развитие и обогатяване на обучението чрез спорт с нови дейности, които ще бъдат публикувани като Отворен образователен ресурс и ще бъдат достъпни за спортните организации на местно, национално и европейско ниво, както и за образователните институции, местните власти, НПО, националните власти в тяхната всекидневна работа. В същото време, чрез овластяването на участващите организации, ще им предоставим уникалната възможност да обогатят работата с повече спортни клубове и организации в тяхната среда и заедно с тях ще преминем през процеса на практическо обучение и ще им покажем как да осигурят безопасността на спортните събития в различните среди.

 

Чрез дейностите по проекта ще бъде дадена  възможност спортните мениджъри, администратори и доброволци в спортните организации да:

  • Бъдат информирани относно аспектите на сигурността при организирането на спортни събития на масово и професионално ниво, за да осигурят безопасността и сигурността на участниците, феновете и поддръжниците;
  • Създадат съвместно инструментариум за добри практики за провеждането на безопасно спортно събитие;
  • Участват в международно обучение Комплексна среда за сигурност и спорт;
  • Провеждат местни тренировъчни курсове, идентични на международния обучителен курс, за да се осигури мултиплициращ ефект; 
  • Подсигурят трансфер на добри практики между партньорите по проекта;
  • Разработят практически брошури (протоколи) за безопасно спортно събитие, които спортните организации могат да използват като ръководство по време на организирането на местни/национални/международни спортни събития.

Настоящото малко съвместно партньорство ще изпълнява различни дейности на местно, национално и международно ниво; ще се съсредоточи върху трансфера на знания чрез образователни мобилности на спортни мениджъри, администратори и доброволци и ще популяризира и споделя добри практики в областта на безопасността и сигурността по време на спортни събития. #SafeSPORTevent ще добави към съществуващите знания ноу-хау и практики за пряко и непряко участие на спортни организации и лица, участващи в проектните дейности и резултати.

 

Всички дейности, които ще бъдат проведени по време на този проект, ще бъдат достъпни и могат да бъдат използвани като ООР (отворени образователни ресурси) от заинтересованите заинтересовани страни.

 

Основните цели, върху които ще се фокусира проекта са:

 

* Осигуряване на образователна мобилност за спортни мениджъри, администратори и доброволци и трансфер на добри практики между европейските страни (ЕС и Западните Балкани);

 

* Осигуряване на нови инструменти и способи за спортни мениджъри, администратори и доброволци за предотвратяване (ако е възможно) и реагиране по време на форсмажорни ситуации в сферата на спорта (например по време на шампионати);

 

* Създаване на специфични протоколи за сигурност за реакция по време на форсмажорни ситуации, които ще бъдат на разположение за спортния сектор в ЕС;

 

* По-нататъшно развитие на методологията Обучение чрез спорт, която ще бъде обогатена с нови дейности, които ще имат за цел да осигурят безопасност и сигурност по време на спортни събития, които ще бъдат събрани в практическо издание, достъпно като отворен образователен ресурс; 

 

* Повишаване на капацитета в участващите организации, което ще доведе до по-голямата възможност за осигуряването на качествени продукти на целевите групи, с които работят ежедневно;

 

* Чрез планираните събития за разпространение ще повишим вниманието към безопасността и сигурността в спорта (и особено по време на спортни събития);

* Създаване на нова мрежа от организации, работещи заедно на ниво ЕС за постигане на обща цел – осигуряване на безопасна и сигурна среда по време на спортни събития и правилна реакция на участващите спортни мениджъри, администратори и доброволци по време на спортни събирания;

 

* Повишаване на осведомеността относно добавената стойност на спорта и физическите активности, във връзка с личностното, професионалното и социалното развитие на хората, чрез всички планирани дейности по проекта;

 

* Повишаване на осведомеността относно значението на подобряващите здравето ефекти от физическата активност, чрез всички планирани дейности по проекта;

 

* Разпространяване на натрупаните знания и опит от партньорството, неговите новоразработени инструменти и най-добри практики за вдъхновение и насърчаване на по-нататъшно сътрудничество и полезни взаимодействия по свързаните теми.

 

Директната целева група на проекта #SafeSPORTevent са спортни мениджъри, администратори и доброволци, участващи в спортни организации, които организират спортни събития на различно ниво (национално и международно) и комуникират с всички заинтересовани страни по темата – спортни организации, спортисти, спортни съоръжения, органи за сигурност, фенове (непряката целева група на проекта) в страните партньори. Крайните бенефициенти на проекта са както партньорските организации, които ще бъдат оправомощени да предават нататък ноу-хау за реакция по време на форсмажорни ситуации по време на спортни събития в Босна и Херцеговина, България, Гърция и Турция, така и спортни мениджъри, администратори и доброволци, които ще бъдат ангажирани с местни и международни образователни дейности.

 

Ще бъдат разработени следните Резултати за постигането на споменатите по-горе цели на проекта:

  • Инструментариум за добри практики „Безопасно спортно събитие“, включващо практически брошури (протоколи) за провеждането на безопасно спортно събитие, които спортните организации могат да използват като ръководство по време на организирането на местни/национални/международни спортни събития и иновативни дейности, основани на методологията Обучение чрез спорт, с фокус върху безопасността и сигурността (неформални образователни дейности);
  • Обучени спортни мениджъри, администратори и доброволци от две държави от Европейския Съюз, една програмна държава и от една държава от Западните Балкани, които да работят съсредоточено за укрепването на безопасността и сигурността в спорта и особено по време на спортни събития;
  • Провеждане на международно обучение „Комплексна среда за сигурност и спорт“ и провеждане на местни обучителни курсове, идентични на международния обучителен курс, за да се осигури мултиплициращ ефект.

Резултат 1

 

Инструментариум за добри практики „Безопасно спортно събитие“, включващо практически брошури (протоколи) за провеждането на безопасно спортно събитие, които ще осигурят подходящата реакция на спортния персонал, отговорен за управлението на събития, включително нови неформални образователни дейности, фокусирани върху безопасността и сигурността, който може да се използва за обучението на служители на спортни организации, доброволци и спортисти. Инструментариумът ще включва практически протоколи за сигурност (брошури), които могат да се използват отделно или заедно с инструментариума, за да се гарантира, че основните правила за безопасност се спазват по време на всяка една форсмажорна ситуация и безопасността на хората в спортните съоръжения е подсигурена. Изданието ще бъде достъпно онлайн на уебстраницата на проекта на английски език, под формата насоки за други спортни клубове в ЕС и заинтересовани страни.

 

Резултат 2

 

Проект #SafeSPORTevent ще даде възможност на спортните мениджъри, администратори и доброволци от 4 държави, да използват нови инструменти и способи в своята работа по време на спортни събития на национално и международно ниво. Участвайки в образователните мобилности и дейности по проекта, спортните мениджъри, администратори и доброволци ще имат възможността да обменят идеи и добри практики с други спортни служители, участващи в управлението на събития от различни точки на Европа.

 

Резултат 3

 

Проектът ще осигури по-нататъшното развитие на темата за безопасността и сигурността в спорта, чрез практическите материали, които ще бъдат разработени по време на проекта и ще позволи на спортните организации, които не участват в самия проект, да ги използват и допълнително да ги адаптират към своята реалност, което ще увеличи използваемостта на проектните резултати и ще даде възможност на хората от местните общности да използват конкретни препоръки за безопасност по време на своите събития.

 

Резултат 4

 

Мултинационалният и мултикултурен обмен на участващите спортни мениджъри, администратори и доброволци по време на международните срещи и опитът им като екип на ЕС, ще допринесат за европейската идентичност в страните партньори – 2 от Европейския Съюз, 1 програмна държава и 1 държава от Западните Балкани. Този вид дейности оказват пряк ефект върху местните групи, с които работят и чрез тях те се доближават все повече до общата идентичност на ЕС.

 

Резултат 5

 

Този проект ще повиши осведомеността относно голямата нужда от спешни действия за осигуряване на безопасност и сигурност по време на спортни събития в европейските общества. Партньорите ще информират местните и националните заинтересовани страни чрез уебсайта на проекта, уебсайта на партньорите по проекта, платформата за разпространение на EACEA и социалните медии (Facebook). Този резултат не би бил възможен само в една държава в икономически и практически аспект.

 

Донор: Програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз, Малки Съвместни Партньорства 

Начало на Проекта: 01/01/2021

Продължителност на Проекта: 24 месеца

----------

Абонирайте се за канала на спортното предаване СТУДИО СПРИНТ в YouTube


 

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.


Тагове: Асоциация за развитие на българския спорт, #SafeSPORTevent, Еразъм
КоментариDelfina

Спринт
Други новини