Финална конференция по проект HEPA се проведе в Хърватия

АРБС

На 15.10.2022г. в гр. Загреб, Хърватия се проведе финална конференция по проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity) – Health and Fitness Assessment for Seniors. Бяха презентирани проведените изследвания в рамките на проекта в отделните партньорски държави, както и направен анализ на влиянието на проект HEPA върху възрастните хора, взели участие в пилотните сесии. Бяха обсъдени постигнатите резултати, изпълнените дейности, както и бяха дадени основни препоръки за бъдещо прилагане на проект HEPA за възрастни хора. В срещата от страна на Асоциация за развитие на българския спорт взеха участие Калинка Гударовска – Член на УС на АРБС и Емилия Пергелова – координатор международни проекти в АРБС.

Целта на проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity), е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65 годишна възраст, чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група – болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, като по този начин проектът ще се опита да подкрепи прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 6 партньорски организации от пет Европейски държави – България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия.

Ползите за здравето от практикуването на спорт и физическата активност (ФA) са добре установени в научната литература. Изследвани са многобройни резултати за документиране на ползите от ФА върху човешкото здраве, включително намалено разпространение на хронични заболявания (сърдечно-съдови заболявания, диабет, хипертония), подобрено психическо здраве (депресия, стрес), качество на живот, повишен функционален капацитет, подобрени когнитивна умения (намалени нива на деменция, болест на Алцхаймер), водещи до подобрение в качеството на живот и намалена смъртност. Физическата активност е в основата на човешкото здраве и благосъстояние. Социалните ползи от участието в спорт и физическа активност са особено важни за възрастните хора. Мерките за насърчаване на участието в различни физически активности често са насочени към деца и младежи и по-малко се фокусират върху значението на физическата активност за лица на възраст над 65 години. Проектът ще обърне специално внимание върху лицата настаненени в „Домове за стари хора“, сдружения и асоциации на възрастните хора и тн. Проучванията показват, че 25% от лицата на възраст над 60 години в Европа са физически неактивни, от което става ясно, че Европа се нуждае от иновативни упражнения за тази целева група, които да вземат предвид тяхното физическо състояние, ограниченията свързани с тяхното здравословно състояние и физическите възможности, които те притежават. Световната здравна организация (СЗО) препоръчва участието в поне 150 минути аеробна физическа активност с умерена интензивност всяка седмица. На ниво Европейски Съюз (ЕС), от докладът, представен от Тибор Наврачич (Еврокомисар по образованието, културата, младежта и спорта в Европейската Комисия) в София по време на годишния Спортен Форум на ЕС става ясно, че нивата на участие в спорт и физическата активност не са се променили и остават ниски от последното проучване на Евробарометър.

Проектът „HEPA“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.