Италия прие финалната среща по проект PROPELLERS

АРБС

Международната среща по проект Propellers се проведе в Сасари, Сардиня, в периода 26-28 септември 2022 г. с участието на партньори от 6 европейски държави. Специалисти от България, Италия, Полша, Гърция, Хърватия, Испания имаха възможност да обсъдят заедно дейностите и образователните материали, разработени в рамките на „Професионален и личен опит чрез учене през целия живот и регулярен спорт“ – Propellers. В срещата взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор в инициативата по проекта. Propellers има за цел насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху лица в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания, възрастни (55+)). Настоящото съвместно партньорство планира да реализира местни, национални и международни дейности в период от 30 месеца с концепцията за насърчаване на синергия между областта на спорта, здравеопазването, образованието, обучението и младежта. 8 партньори от 6 държави и 25 професионалисти работят заедно в консорциум с големи амбиции. Координатор на проекта е полската организация Регионален доброволчески център.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
•Въвеждане на иновативна синергия между сферата на спорта, физическата активност, здравеопазването, образованието, обучението и младежкия сектор, включена в 4 интелектуални резултата и в дейностите за повишаване на осведомеността, обхващащи 6 държави от Европейския съюз, оптимизирани от партньорство на 8 организации с различни профили, целева група, опит, опит и практики;
•Постигане на изчерпателен преглед на състоянието на спортното участие, физическото здраве и психичното здраве в различни целеви групи (деца, младежи, възрастни и хора в неравностойно положение) за установяване на основите на специфичните за страната програми за повишаване на осведомеността относно връзката между участието в спорта и физическото/психическото благосъстояние, което трябва да се прилага от партньорите от 6-те държави от ЕС. Последното измерение за преглед и повишаване на осведомеността ще бъде въплътено в конкретна „Health SportEnBook“, създадена като осезаем резултат от проекта;
•Поставяне на основите за развитие на професионален капацитет в операторите (Спортни треньори и обучители), работещи с обучение за спорт с различните аудитории на крайни цели (деца, младежи, възрастни и лица в неравностойно положение) чрез проектиране на специфичен формат на тренировъчен курс, базиран на методологията обучение чрез спорт, приложим в 6 страни на проекта и на по-широкото европейско ниво.
Проект Propellers е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.