Лима прие финалната среща по проект HEPOSI

В периода 13-16 октомври 2021 г. се проведе финалната среща по проект „HEalth Practices for Own Self-Improvement“ (HEPOSI), която събра организации от България, Италия, Парагвай и Перу. Международният консорциум работи заедно в продължение на три години с цел изграждане на капацитет и овластяване на младите хора в областта на здравословния и активен начин на живот. Световната здравна организация (СЗО) е поставила здравето и физическата активност сред ключовите детерминанти на глобалното здраве, като подчертава ролята на недостатъчното движение като един от основните фактори за увеличаване на смъртния риск в световен мащаб (Уебсайт на СЗО). Доказано е, че физическата активност намалява риска от незаразни заболявания като рак и диабет и следователно има решаващо значение не само за благосъстоянието на отделните лица, но и от гледна точка на общественото здраве. Според данни на СЗО повече от 80% от населението на света е недостатъчно физически активно. Комбинираният ефект от недостатъчната физическа активност и неправилните хранителни навици е квалифициран от СЗО като предизвикателство за глобалното здраве.

HEalth Practices for Own SelfImprovement“ (HEPOSI) осъществи сътрудничество между неправителствени организации от Европа и Латинска Америка, насочени към посрещане на предизвикателството за насърчаване на здравословната физическа активност и практиките за правилно хранене сред младите хора чрез методи на неформално образование.

ПО ВРЕМЕ НА ПРОЕКТА БЯХА ПРОВЕДЕНИ СЛЕДНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ:

• Обучителен курс в сферата на здравословния начин на живот, включващ младежки оператори от партньорските държави и изпълняван въз основа на формат Обучителен курс (ТС), разработен съвместно от партньорите на консорциума;

• Местна кампания за повишаване на осведомеността по темата на здравословния начин на живот на национално равнище във всички страни партньори;

• Младежки обмен (YE) за здравословен начин на живот за младежи, включващ млади хора на възраст между 18 и 25 години от всяка партньорска държава.

 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОЕКТА СА:

• Наръчник „Healthy Sensitive Youth“, очертаващ методите, използвани по време на образователните дейности на проекта (обучителния курс и младежкия обмен), както и подробно описание на проекта и неговите постижения;

• Уеб платформа на няколко езика. Уеб платформата ще съхранява съдържанието, разработено от проекта, подробностите за дейностите (включително социалната кампания) и дигиталните версии на резултатите. В допълнение, уеб платформата ще служи като информационен център за последващи действия от страна на партньорите.


Проектът реализира различни дейности в рамките на 24 месеца с акцент на сътрудничество за иновации и обмен на добри практики за изграждането на капацитет в сферата на младежта в страните от АКТБ, Латинска Америка и Азия и е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Консорциумът се състои от две европейски организации – Асоциация за развитие на българския спорт – България (координатор на проекта) и Mine Vaganti NGO – Италия и две латиноамерикански организации – Asociacion Puente Sur – Парагвай и Brigada de voluntarios bolivarianos del Peru – Перу

Вашият коментар