Международна среща по проект InSport се проведе в Малатя

 

В периода 2024 Април 2022, в Малатя, Турция се проведе международна среща, в рамките на проект „Sport for inclusion and inclusion for sport – InSport“, която събра партньори от 4 Европейски държави – България, Италия, Литва и Турция. Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт,- Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор на инициативата от България, беше представена от Ивайло Здравков, член на УС на АРБС.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

• Да се създаде, провокира и засили синергията между секторите спорт, формално и неформално образование; така че да се създаде благоприятна среда за между секторно сътрудничество с оглед на повишаване на участието и равният достъп до спорт за всички;

• Да се създаде нужната възможност на целевите групи, да преминат през неформално обучение, използвайки спорта като инструмент за обучение;

• Да се разработи Наръчник за помощ на треньори, обучители и членове на организации, работещи в областта на спорта, с младежи и в социалните грижи, за да може спорта да се използва, като забавен инструмент за социално включване и в същото време да предостави описание на ключови елементи, които ще помогнат за разпознаването на тези, които имат потенциал да се борят за по-високи спортни резултати. Наръчникът ще бъде предоставен за свободно ползване от всички други спортни, младежки, НПО и правителствени организации;

• Да насърчи иновативен подход в сферата на неформалното обучение в спортния сектор, да повиши осведомеността и разбирането, че не само спортът може да бъде инструмент за социално включване, но и социално включване чрез спорт, може да доведе до ръст на спортните таланти;

• Да се насърчи сътрудничеството за обмен на знания и развитие на капацитета в области като образование, обучение и спортният сектор между училища, спортни клубове и неправителствени организации.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

• Треньори, обучители, учители, лектори, инструктори, студенти и други членове на организации, активни в областта на спорта, работата с младежи и социалните грижи;

• Младежи между 12-22 години, които да участват в различни физически активности, планирани по време на проекта;

• Представители на местната общност.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

• Споделяне и обмен на добри практики;
• Наръчник и набор от инструменти с нови методи, разработен от обучени специалисти с помощта на екип от експерти в областта;

• Разширена международна мрежа от професионалисти, способни да използват опита придобит от проекта;

• Стратегическо между секторно сътрудничество между заинтересованите страни в спорта и неправителственият сектор в Европа;

• Повишена ефективност и капацитет на участващите организации, чрез обучение на участници в спортния сектор, представяне на практически примери и индивидуални решения за обучение и използване на неформално образование и методологията „Обучение чрез спорт“;

• Качествена рамка за използване на методологията „Обучение чрез спорт“ в ежедневната работа с целеви групи на ниво Европейски съюз (ЕС);

• По-добра експертиза и компетентност на организациите в проекта, чрез обмен на добри практики.

 

Проект “Sport for inclusion and inclusion for sport“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вашият коментар