Открито писмо на БФПС по случая с Божилов

 

Открито писмо на Българска федерация плувни спортове (БФПС) за случая „Борис Божилов“ – до медиите, клубовете членове на БФПС, треньорите, родителите на картотекирани състезатели, също и до приятелите на плувните спортове

 

На свое редовно заседание от 16.10.2017 г. УС на БФПС по т. 4 от дневния си ред взе решение с което, „Наказва се длъжностното лице на ПК Омега 01 Борис Божилов – помoщник-треньор, като се спират (ограничават) треньорските му права за 2 години в областта на всички дейности на БФПС и не се допуска до организирани от БФПС мероприятия.”

 

Предложението за вземане на горепосоченото решение от УС на БФПС беше мотивирано от следните обстоятелства:  

 

Борис Божилов от няколко години осъществява деяния, представляващи писмени сигнали до почти всички възможни контролни органи (прокуратура, СДВР – Икономическа полиция, Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), инспекторат на Министерство на младежта и спорта (ММС) и др., съдържащи тенденциозно поднесени неоснователни и неверни данни и набедяване на БФПС и нейното ръководство в административни и финансови нарушения и престъпления, свързани с разпореждане със средства от бюджета и процедури по ЗОП.

 

С тези деяния, Борис Божилов уронва престижа и авторитета на БФПС и се тероризира, в продължение на години, психически, ръководството и служителите на федерацията.

Сезираните с тези клеветнически и набеждаващи писания, контролни органи след обстойни и продължителни проверки от оторизирани експерти не установяват наличие на, умишлено и тенденциозно твърдените от г-н Божилов, нарушения и престъпления. Тези техни заключения са обективирани в официални крайни актове (постановления на прокуратура, доклад със заключения на АДФИ, констатации на Инспектората на ММС).

 

На основание горните обстоятелства, на дисциплинарната власт на УС на БФПС, която Законът и Уставът му предоставят, на жалба от ПСК Черно море (Варна), и по предложение на Треньорския комитет, УС на БФПС да наложи обективирано в свое решение, наказание на длъжностното лице, член на БФПС – ПК Омега 01 – пом. треньора Борис Божилов.

До постановяване на това строго санкционно решение Управителния съвет (УС) на БФПС стигна след продължили близо четири години отношения на неоснователно и непредизвикано с нищо противопоставяне и конфронтация от страна на  г-н Борис Божилов.         

 

През 2013 г. по сигнал и обвинения на Борис Божилов срещу ръководството на БФПС беше образувана прокурорска проверка, относно неправомерно разходване на държавни средства от ММС.

 

Проверката беше извършена от Икономическа полиция СДВР. След снети писмени обяснения от всички членове на  Управителния съвет, включително председателя и генералния секретар не бяха установени никакви данни за нарушения и престъпления в каквито бяхме обвинени.

 

Г-н Божилов не беше съгласен с резултатите от извършената проверка и обжалва повторно. Повторната проверка беше извършена от друг екип на Икономическа полиция на СДВР. Отново бяха снети писмени показания от всички членове на УС, както и от председателя и генералния секретар. И втората проверка завърши с резултат, че няма данни за извършени нарушения и престъпления от УС.

 

В края на 2013 г. Борис Божилов подава жалба вх. № 44-00-5454/27.12.2013 до Комисията по защита от дискриминация (КЗД) и се образува производство по преписка (дело) № 34/2014 г. Конкретното искане на жалбоподателят е синът му да може да придобива и упражнява състезателни права, в това число и право да участва в държавни първенства по плувните спортове, администрирани от БФПС, самостоятелно и необвързано със съответен спортен плувен клуб – член на БФПС.

 

Образуваното производство пред КЗД приключва с Решение № 280/08.07.2015 г. по преписка № 34/2014 г. на трети заседателен състав на КЗД, с отхвърляне изцяло на жалбата на г-н Божилов.

 

През 2015 г. Борис Божилов, вече като упълномощен представител на ПК Омега 01, подава нова жалба до КЗД срещу БФПС и атакува решенията и работата на Комисията по проверка и определяне на точките на ПК при БФПС. Образува се производство по преписка № 166 от 2015 г. пред 5-членен състав на КЗД, който през 2016 г. прекратява преписката поради установяване на неоснователност на жалбата и липса на осъществена дискриминация от страна на БФПС по отношение на ПК Омега 01 и неговите състезатели.

 

В началото на  2016 г. Божилов подава поредна жалба-сигнал, този път до Софийска градска прокуратура (СГП) и се образува прокурорска преписка № 15896/2016 г. С посочения сигнал СГП се сезира с твърдения за сключена неизгодна сделка от БФПС с ЕТ „Георги Гайдов” като е бил подписан договор с предмет предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги на спортисти в хотел „Диана” в гр. София.

Този договор е атакуван от Борис Божилов като неизгоден, а също така е атакувана и процедурата по проведена от БФПС „Обществена поръчка” по реда на чл. 92, вр. чл. 90, ал. 1,т. 14 от действащия тогава ЗОП.

СГП назначава и се извършва обстойна предварителна проверка от Икономическа полиция. На 29.12.2016 г. СГП приключва преписката с постановление за отказ да се образува досъдебно производство, поради липсата на данни за извършено длъжностно престъпление от представляващите ръководители на БФПС, организирали провеждането на Обществената поръчка и сключения на тази база посочен договор.

 

Недоволен от отказа на СГП, Борис Божилов го обжалва пред Апелативна прокуратура (АП) – София. АП-София дава конкретни указания на СГП и в изпълнение на които е проведена нова задълбочена проверка. На основание резултатите от тази нова проверка на 28.06.2017 г. СГП отново постановява отказ да се образува досъдебно производство, поради липса на данни за извършени престъпления от ръководителите на БФПС.

 

Недоволен и от този акт на СГП, Борис Божилов за втори път сезира АП -гр. София, но на  21.07.2017 г. АП-гр. София със свое постановление оставя без уважение жалбата на Б. Божилов и потвърждава постановлението на СГП за отказ за образуването на досъдебно производство.  

През октомври 2016 г. Божилов пуска същата жалба и до ММС. След направената проверка на ММС се установи, че няма нарушение по така направената сделка с ЕТ „Георги Гайдов”.

 

През 2017 г. Б. Божилов, очевидно недоволен от серията откази на СГП и АП-гр. София, сезира още една контролна инстанция – Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ).

С доклад № ДИ1СФ-43/04.10.2017 г., като в резултат на най-подробни проучвания в т. ч. и чрез насрещни проверки с контрагента по договора,  не са съставени актове за открити нарушения, няма издадени наказателни постановления и няма изводи за наличие на данни за незаконосъобразни действия.

 

Необходимо е да се вземе също предвид, че вземането на решението от 16.10.2017 за наказване на Б. Божилов с временно спиране на треньорските му права е и във връзка с наложеното на клуба (ПК Омега 01), към който г-н Божилов е помощник треньор, наказание, а именно – налагане на парична глоба в размер на 1500 лв. с решение на УС от 01.02.2017г. като обжалването на това решение е включено в дневния ред на предстоящото ОС на БФПС, насрочено за 22.11.2017 г.

 

БФПС, както и всяка спортна федерация имаща правно-организационна форма на сдружение с нестопанска цел, е доброволно сдружение. Всички членове на организацията при встъпването си във федерацията декларират признаването на Устава и заявяват да са лоялни членове, работещи за просперитета на плувните спортове.

Като доброволна организация БФПС не може да търпи систематични и, както се оказва от резултатите от действията и проверките на компетентните държавни контролни органи, неоснователни, неверни, клеветнически, злонамерени откровено конфронтационни действия  на отделни свои членове – ПК и техни длъжностни лица.

БФПС има легитимна власт да се противопостави на злоупотребата с правото, използвано тенденциозно и целенасочено срещу нея. Всеки има право да упражнява свободно каквато иска професия и занятие, но след като приетите от всички членове по законосъобразен начин правила и ред в рамките на определена организация не му харесват той е свободен да ги  упражнява вън от сферата на действие ва тази организация, в случая БФПС.

През целия период до този момент на състезателя Петър  Божилов – син на Борис Божилов, картотекиран в ПК Омега 01, са били осигурени всички полагащи му се възможности и средства за подготовка и участия в състезания от името на националния отбор. Разбира се, че БФПС ще продължава да подкрепя и подпомага Петър Божилов в бъдещето му спортно развитие.

Що се касае до факта, че клубът -работодател, (ПК Омега-01) е извадил Борис Божилов от регистъра на спортно педагогическите кадри към ММС, това най-вероятно е защото занапред, клубът не желае да бъде отъждествяван с Борис Божилов повече и в тази връзка отношенията между БФПС и ПК Омега 01 запазват добрия тон.

 

01.11.2017 г.

 

–––-

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.

 


 

Вашият коментар