София прие международна среща по проект HEPA

АРБС

В периода 13-15 септември 2022, в София се проведе международна среща по проект HEPA (Health Enhancing Physical Activity). Събитието беше в сградата на Център за семейно консултиране към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към столичен район „Младост“ със секретар г-жа Стела Цакина. Партньорската среща имаше за цел да обсъди напредъка по проекта, чиято цел е да насърчи участието в спорт и физическа активност на лица над 65-годишна възраст чрез разработка на нови програми за масов спорт, подходящи за 3 от най-често срещаните здравословни проблеми на тази целева група – болки в гърба, сърдечно-съдови заболявания и остеопороза. Представители на 6 партньорски организации от пет европейски държави – България, Хърватия, Португалия, Словения и Сърбия анализираха и дискутитаха събраните статистчески данни и резултати след приключване на пилотната програма.

В България, програмата стартира през април 2022 в град Берковица, реализирана с помощта местните партньори от сдружение „Здраве в Северозапада“ и проведена от Татяна Еленкова и Пламена Чубурова – доказани спортни специалисти от града.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ HEPA

 • Осигуряване на предпоставки за разработване на нови образователни модули и препоръки – създаване на експертната група за подготовка на образователните модули и разработване на препоръки;
 • Анализ на настоящите насоки за HEPA в страните партньори в проекта;
 • Анализ на добрите практики свързани със спорта и физическата активност за лица на възраст 65+;
 • Анализ на нуждите на лицата в сферата на масовият спорт като треньори, фитнес специалисти (кинезитерапевти, обучители) и общо практикуващи лекари;
 • Създаване на „Ръководство и обучителни модули“ за работа с лица на възраст 65+, за треньори, фитнес професионалисти (кинезитерапевти, обучители) и общо практикуващи лекари;
 • Изграждане на капацитет в треньори, фитнес специалисти (кинезитерапевти, физиотерапевти, обучители) и пилотни спортни програми подходящи за лица на възраст 65+.

ОЧАКВАН ЕФЕКТ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРОЕКТ HEPA

 • минимум 50 обучени треньори и фитнес професионалисти за работа с лица на възраст 65+ (10 на партньор в проекта);
 • минимум 50 обучени общо практикуващи лекари;
 • Провеждането на 5 кръгли маси;
 • Организиране на пилотна програма за спорт и физическа активност за минимум 30 лица на възраст 65+, с продължителност 4 месеца (за всеки един партньор в проекта).

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ HEPA

 • Повишаване на осведомеността относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, по отношение на социалното включване и подобряване на здравето;
 • Анализиране на настоящите HEPA насоки в страните, в които се изпълнява проекта, и разработване на нови препоръки за прилагане на HEPA с акцент върху нови упражнения, адаптирани към лица със сърдечно-съдови заболявания и остеопороза, използвайки мултисекторен подход;
 • Укрепване на капацитета на кинезитерапевти и треньори, чрез неформално обучение по методология за провеждане на спорт и физическа активност за лица на възраст 65+, в страните партньори в проекта;
 • Укрепване на капацитета на общо практикуващите лекари относно ползите от участието в спорт и физическа активност за лица на възраст 65+;
 • Създаване на мрежа от заинтересовани страни (организации, партньори в проекта, кинезитерапевти и общо практикуващи лекари), национални и местни спортни организации, държавна и местна власт, здравни институции и тн.

Проектът „HEPA“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.