София прие обучение за толерантност чрез спорт WSTH

 

В периода 28 юни – 4 юли 2022 г. в София се проведе младежка мобилност по проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) – стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, фокусирано върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло. Нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци представлява една от най-ярките реалности, които влияят върху политическия дебат и гражданското общество, особено в европейските политики, най-чувствително засегнати от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток. Евростат определя 164.300 души, които са извън броя на гражданите на ЕС, които са поискали убежище в ЕС-28 през третото тримесечие на 2017 г. В срещата взеха участие младежи от всяка страна партньор – България, Италия и Румъния, както и участници с мигрантски произход от Алжир и Пакистан.

 

Участници в проекта са представителите на партньорските организации, които участват в международните срещи на проекта, и младите хора, участващи в смесените учебни мобилности и в предстоящите местни дейности. Същите участници, освен в случаите на заместване по основателни причини, ще участват във всички срещи, като това ще бъде начинът да се осигури непрекъснатост на усилията за координация/планиране. Младежите, участващи в смесените младежки мобилности, са млади хора на възраст 18-25 години от всяка страна партньор, които играят активна роля при противопоставянето на стереотипите и дискриминацията на мигранти/етнически групи и бежанци сред своите връстници.
Проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Вашият коментар