Финална среща по проект MOVING се проведе в Португалия

АРБС

В периода  1-4 ноември 2022 г. в Кашкайш, Португалия се проведе финална среща по проект MOVING – Learning Through Mobility of Sport Volunteers. Бяха презентирани проведените спортни събития за хора с увреждания, по време на които бяха тествани разработените в рамките на проекта методи, както и обученията на младите доброволци във всяка една държава от настоящото партньорство, които имаха възможността да участват в спортните събития на местно ниво и да практикуват наученото.

Консорциумът включва 5 партньорски организации от 4 Европейски държави – България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия. В срещата от страна на АРБС взеха участие Калинка Гударовска – член на УС в организацията, Емилия Пергелова – координатор европейски проекти, Никола Гударовски и Велина Тонева – доброволци в АРБС.

Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност.

ЦЕЛИ на проект MOVING

  • Създаване на Европейска мрежа, която да улесни изграждане на капацитет на доброволци и НПО в областта на спорта чрез мобилност;
  • Насърчаване на професионализма, качеството, атрактивността и оперативните резултати на организации свързани с масовият спорт, чрез обмен на добри практики и развитие на капацитета на персонала и доброволците, чрез неформално образование и онлайн базирано обучение.

Проект „MOVING“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз