Палермо прие среща по проект ORIENT

На  9 и 10 май в италианския град Палермо на остров Сицилия се проведе партньорска  среща по проект ORIENT. Бяха обсъдени постигнатите резултати до момента и организацията на бъдещите дейности по проекта.

Консорциумът се състои от 5 европейски държави и една от Западни Балкани: Италия, България, Гърция, Кипър, Австрия и Босна и Херцеговина. Oт името на Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) присъства Калинка Гударовска, Член на УС в организацията.

Проект ORIENT- Young explorers re-discover local communities through orienteering, насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
1) Насърчаване на социалното включване и участие на уязвими млади хора и други членове на местната общност чрез използване на ориентирането като дейност с множество ползи;
2) Подобряване на способностите на треньори по вид спорт и представители на неправителствени организации за насърчаване на социалното приобщаване на местно ниво чрез използване на ориентирането като основен спорт, способен да насърчи участието и собствеността върху споделените ценности;
3) Повишаване на осведомеността сред местните общности, заинтересованите страни и отговорниците за политики относно силата на спорта като инструмент за приобщаване с цел насърчаване на солидарността и участието, както и политиките на сближаване и включване.

ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТ ORIENT
Настоящият проект популяризира редица иновационни характеристики, а именно:
1) ORIENT ще предложи подход, основан на използването на ориентирането като средство за подобряване на социалното включване чрез създаване на конкретни възможности за уязвими млади хора да могат да работят в екип;
2) Изборът на ориентирането като местна инициатива, способна да подобри връзката между членовете на една и съща общност, както в малките населени места, така и в градска среда, сам по себе си е важна иновационна характеристика;
3) Като цяло проект ORIENT насърчава подходи за участие и съвместно творчество, включващи целевите групи директно в образованието и спортните дейности;
4) Участието както на спортни треньори, така и на работници от НПО, заедно с изграждането на локални ORIENT мрежи по проекта също представлява новаторска характеристика: така в действителност двете групи ще могат да обменят знания по между си (т.е. технически знания за спорта и ноу-хау за справяне със социалното изключване на местно ниво), като се допълват взаимно.

Проект ORIENT е съфинансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз.