Проект насърчава младежите срещу дискриминацията на мигрантите

 

Първа среща по проект  „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) (Ние Няма да Толерираме Омраза) –  стратегическо партньорство с продължителност 24 месеца, се проведе в София.

 

Фокусиран е върху насърчаването на младежкото доброволчество като инструмент за противопоставяне на дискриминацията срещу мигранти и бежанци сред младежките категории и в рамките на обществата домакини като цяло.

 

Нарастването на нетолерантността, стереотипите и дискриминацията спрямо мигранти и бежанци представлява една от най-ярките реалности, които влияят върху политическия дебат и гражданското общество, особено в европейските политики, най-чувствително засегнати от масовите мигрантски и бежански потоци от Африка и региона на Близкия Изток. Евростат определя 164.300 души, които са извън броя на гражданите на ЕС, които са поискали убежище в ЕС-28 през третото тримесечие на 2017 г.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

• Изследване и идентифициране на европейските добри практики за противопоставяне на радикализацията и предразсъдъците сред младите хора чрез разказване на истории, спорт и изкуство;

 

• Подбор на група от 10 млади души от всяка страна партньор (5 местни и 5 от мигрантски/етнически произход), които да участват в процеса на овластяване на знанията, предоставени в проекта;

 

• Провеждане на 3 смесени младежки мобилности (по 1 на държава партньор), по време на които партньорите ще развият знанията, уменията и компетенциите на избраните младежи за използването на нетрадиционни инструменти за неформално образование (разказване на истории, спорт и изкуство), като инструменти за противопоставяне на явленията като расизъм и ксенофобия сред другите млади хора, както и за разпространяване на положителни ценности на приобщаване и толерантност.

 

• Провеждане на набор от местни дейности, осъществявани от участващите младежи във всяка страна партньор за техните собствени връстници (местни и мигранти). Фокусът на дейностите ще бъде върху това да се предаде образователното послание на проекта на младежите в местните реалности;

 

• Разработване на образователни ресурси (изследователски доклади, наръчник и блог) на няколко езика, които да позволяват широка достъпност и да разкриват резултатите от проекта, като по този начин ще въздействат пряко върху аудиторията на младежите и младежките оператори в партньорските страни и в Европа като цяло.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1) Доклади – Постигане на цялостно разбиране на пейзажа на съществуващите добри практики на европейско ниво в областта на противопоставянето на предразсъдъците и расизма сред младите хора, чрез методи за разказване на истории, спорт и изкуство.

 

Когато постигне този резултат, партньорската организация ще постави основите за развитието на образователния формат, който да се прилага в проектите за младежки мобилности, както и при произвеждането на информационни ресурси (Доклади), които да подпомагат дейността на външни организации и оператори в областта, както в партньорските държави, така и на европейско ниво. Докладите ще бъдат изготвени чрез координирано проучване на съществуващия пейзаж на добрите практики и чрез споделяне на съществуващия опит и инструменти на партньорските организации. Ще бъдат изготвени общо 4 доклада: секторен доклад за всяка категория изследвани неформални обучения (разказване на история, спорт и изкуство) и окончателен изследователски доклад, обобщаващ резултатите от изследванията.

 2) Образователен Формат – Разработването на специфична образователна програма, разделена на различни тематични етапи (съответно – разказване на истории, спортно и художествено образование) за цялостно развитие на знанията, уменията и компетенциите, които са част от профила на младежкия доброволец, работещ за противопоставяне на предразсъдъците, расизма и ксенофобията сред младите хора, като същевременно се насърчават ценностите на толерантност и уважение към многообразието, които са част от европейското гражданство. Образователният формат ще бъде разработен въз основа на резултатите от проектното проучване и на обмена на опит и добри практики между партньорите.

 

В контекста на 3 смесени младежки мобилности, партньорските организации ще използват формата за обучение с 10 младежи от всяка страна партньор (5 местни и 5 младежи-мигранти) като доброволци.

 3) Местни Дейности – Изпробване на образователните резултати, постигнати по време на проекта и разпространение на влиянието на проекта на местно ниво във всяка партньорска организация. Местните дейности ще се съсредоточат върху разпространението на ценностите, които отхвърлят предразсъдъците и ксенофобията спрямо мигрантите и бежанците и разпространението на положителни ценности на европейското гражданство сред местните и мигрантските младежи. Дейностите ще се изпълняват от участниците в проекта Смесени Младежки Дейности, с подкрепата на изпращащата организация. Всеки цикъл от местни дейности ще включва 30 младежи (местни и мигранти) във всяка страна партньор. Резултатите, постигнати по време на дейностите, ще бъдат интегрирани в наръчника на проекта и в неговия блог.

 4) Образователни Резултати (Наръчник, Блог, Уеб Платформа) – Разпространяване на осведомеността, достъпа и използваемостта на резултатите от проекта сред аудиторията от младежки оператори, младежки организации, неправителствени организации и заинтересовани страни в партньорските държави и в Европа. За постигане на споменатите резултати ще бъдат създадени 3 резултата от обучението, както следва:

 • Наръчник „Включване на Многообразието чрез Доброволчество Отдолу Нагоре“. Наръчникът ще съдържа подробно описание на дейностите, изпълнявани по време на проекта на европейско и местно ниво, както и методологията на неформалното образование, използвана като референции за външни младежки оператори и организации, които желаят да имат модел за собствените си дейности в тази област. Наръчникът ще бъде издаден на няколко езика (този на всяка страна партньор плюс английски) и ще бъде достъпен като ООР на уебсайта на партньорите и уеб платформата на проекта, с оглед максимално увеличаване на неговата видимост, използваемост и разпространение;

 

• Блог „Incl-Hub“. Блогът ще бъде разработен от участниците в първата смесена младежка мобилност в Румъния и ще служи като дневник с отворен достъп в реално време на учебния процес през цялото (от смесените младежки мобилности до местните дейности). Блогът ще включва чат система, която ще позволява на заинтересованите младежи и външни потребители да бъдат в пряка комуникация с участниците и ще бъде поддържана и анимирана от самите участници след проекта (например, споделяне на информация и идеи постигнати по време на проекта). Преките пътища към блога ще бъдат интегрирани в уеб платформата на проекта и уебсайтовете на партньорите;

 

• Уеб платформа „Контрастна Нетолерантност Чрез Младежко Доброволчество“: Уеб платформата ще съхранява информация, снимки и видеоклипове за проекта и ще интегрира дигитализирани версии на резултатите от проекта (доклади и наръчник), както и преки пътища към блога.

 

• Мултипликационни Конференции – Увеличаване на осведомеността за проекта и постиженията му сред аудиторията от младежи (местни и мигранти), младежки оператори, неправителствени организации и заинтересовани страни (образователни институции, приюти за мигранти и асоциации, публични власти и общини) в партньорските държави.

 

• Във финалните фази на проекта ще бъдат преведени 3 конференции (по 1 във всяка партньорска страна).

УЧАСТНИЦИ:

Участници в проекта ще бъдат представителите на партньорските организации, които участват в международните срещи на проекта, и младите хора, участващи в смесените учебни мобилности и в предстоящите местни дейности. Участниците в срещите ще бъдат лидерите по проекта от всяка партньорска организация (2 лидера на проекта на партньор на среща), които ще вземат участие в общо 3 международни срещи. Същите участници, освен в случаите на заместване по основателни причини, ще участват във всички срещи, като това ще бъде начинът да се осигури непрекъснатост на усилията за координация/планиране. Възрастта на участниците ще бъде 25+. Изборът на участници ще се извърши чрез директно от изпращащите организации в съответствие с техните собствени вътрешни процедури за вземане на решения.

Младежите, участващи в смесените младежки мобилности, ще бъдат млади хора на възраст 18-25 години от всяка страна партньор (5 местни и 5 с мигрантски/етнически произход), които ще играят активна роля при противопоставянето на стереотипите и дискриминацията на мигранти/етнически групи и бежанци сред своите връстници. Общо 30 участници ще бъдат включени в цялото партньорство (10 участници от всяка партньорска организация). Изборът на участници ще се проведе на нивото на всяка страна партньор (местно/регионално ниво) чрез процедура за подбор, координирана от изпращащите организации. Ролята на кандидата и координатора в тази фаза ще бъде да се премине към подбор в Румъния и да се следи за спазването на изискванията на справедлива, недискриминационна и прозрачна процедура за подбор.

В срещата взеха участие Калинка Гударовска и Ивайло Здравков – Членове на УС на Асоциация за развитие на българския спорт.

Проект „We Shan’t TolerHate“ (WSTH) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

 

–––-

Абонирайте се за канала на спортното предаване СТУДИО СПРИНТ в YouTube


 

BGswim.com се появи в Интернет на 8 юни 2002 г. Бяхме първата и най-популярната плувна медия в България. Продължаваме да сме. Присъедини се към Фейсбук групата на BGswim.comза да научаваш новините около „сините“ и водните спортове.

Вашият коментар